ÜYELERİMİZİN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SİTEMİZE DOSYA VE DÖKÜMAN EKLEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. AYRICA İSTEYEN ÜYELERİMİZ SİTEMİZDE MODERATÖR OLABİLİRLER . TEŞEKKÜRLER...
Content Top

Hukuki desteklerinden ötürü Karakum Avukatlık Bürosunun kurucusu Av. Mustafa KARAKUM 'a şükranlarımı sunarım. TEŞEKKÜRLER...
Gönder 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma
Yazar Mesaj
zeytin Çevrimdışı
Administrator
*******

Mesajlar: 293
Üyelik Tarihi: Aug 2010
Rep Puanı: 7
Mesaj: #1
tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma
İLK TÜRK DEVLETLERİ
1. IV. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Kavimler Göçü'nün;
- Siyasi
- Dini
- Ekonomik
sonuçları olmuştur.
Bütün bunlar göz önüne alındığında Kavimler Göçü'nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi yukarıdaki açıklamanın dışında kalır?
A) Feodalite rejiminin ortaya çıkması
B) Üretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi
C) Avrupa'nın bazı destanlarının oluşması
D) Kilise ye Papalığın güçlenmesi
E) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması
2. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'da iklimin değişmesiyle başlattıkları büyük göçlerin sonuçlarından biri değildir?
A) Türklerin gittikleri yerlerde benliklerini korumaları
B) Ön Asya'ya bozkır kültürünü taşımaları
C) Kavimler Göçü'ne neden olmaları
D) Anadolu, Balkanlar ve Hindistan'a göç etmeleri
E) Göç ettikleri bölgelerdeki insanlarla kültürel etkileşim içine girmeleri
3. Avrupa Hun hükümdarı Atilla, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurarken, Doğu Roma İmparatorluğu'nu baskı altında tutarak vergiye bağlamıştır.
Atilla'nın uygulamış olduğu bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik yönden güçlenmek
B) Batı Roma'nın teknik üstünlüğünden yararlanmak
C) Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenmek
D) İç karışıklıklara engel olmak
E) Doğu ve Batı Roma'nın Hunlara karşı birlikte hareket etmelerini engellemek
4. Mezopotamya'da kurulan Sümerler, kültür ve uygarlık yönüyle kendisinden sonra aynı bölgede kurulan diğer uygarlıkları etkilemişlerdir.
Sümerlerin Mezopotamya'daki bu özelliği, Türk dünyasında şehircilik ve mimari alanında getirdiği yenilikler yönüyle aşağıdaki devletlerden hangisi ile benzerlik gösterir?
A) Hunlar
B) Göktürkler
C) Avarlar
D) Uygurlar
E) Hazarlar
5. Uygurlar kendinden önceki Türk devletlerinin mirasından yararlanarak köklü bir devlet teşkilatı kurmuşlar ve böylece bu devlet Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır.
Uygurların devlet yönetiminde kendinden önceki Türk devletlerine oranla daha köklü bir teşkilat kurmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Çin'in etkisinde kalmalarıyla
B) Matbaa ve kâğıdı kullanmalarıyla
C) Yerleşik hayata geçmeleriyle
D) Alfabeyi kullanmalarıyla
E) Ötüken'de kurulmalarıyla
6. I. Peçenekler
II. Uzlar
III. Macarlar
IV. Bulgarlar
V. Avarlar
Karadeniz'in kuzeyinden Orta ve Doğu Avrupa'ya göç eden yukarıdaki Türk boylarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İslâmiyet'i seçmiş olmaları
B) Asya'da devlet kurmaları
C) Milli benliklerini kaybetmeleri
D) Müslüman Araplar ile savaşmaları
E) Türk kültürünü Avrupa'da etkin hale getirmeleri
7. - Kavimler Göçü sonrasında Britanya Adası'nda Angıllar ve Saksonlar birleşerek Anglo-Sakson adıyla yeni bir topluluk oluşturmuşlardır.
- İslamiyet öncesi Türklere ve Moğollara bakıldığında bu iki milletin yüzyıllar boyu içice yaşamasına rağmen Türk kültürü yok olmamış, Moğolların kısmen de olsa Türkleşmesine neden olmuştur.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin daha köklü ve gelişmiş bir kültüre sahip olması
B) Türkler ve Moğollar arasında kaynaşmayı engelleyici kanunların olması
C) Türklerin daha çok Çinlilerle siyasi ve kültürel ilişkiler kurması
D) Türklerin ve Moğolların çok farklı kültürel özelliklere sahip olması
E) İslam dininin her iki milletin milli kimliklerini korumasında etkili olması
8. Eski Türklerde yazılı hukuk kurallarının çok fazla gelişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çin kültüründen etkilenmeleri
B) Siyasi birlikten yoksun olmaları
C) Savaşçı bir toplum olmaları
D) Hakimiyet anlayışları
E) Devlet işlerini ve toplum düzenini törelere göre düzenlemeleri
9. İslamiyet'ten önceki dönemde birçok Türk devleti kurulmuş fakat, bunlar kısa sürede çeşitli nedenlerle yıkılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerin kısa sürede yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A) Boylar halinde yaşamaları
B) Geleneklere göre devletin hükümdar ailesinin üyeleri arasında bölünmesi
C) Müslümanların Orta Asya'ya egemen olması
D) Çin saldırıları
E) Egemenlik anlayışı
10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk tarihine ait bir özellik olarak gösterilemez?
A) Yazılı hukukun geç görülmesi
B) Askerliğin vatan görevi sayılması
C) Ülkenin, hükümdar ve ailesinin ortak malı sayılması
D) Türklerin tamamının Gök Tanrı inancına sahip olmaları
E) Hakanın yetkilerini törelerle ve kurultayın kararları ile sınırlandırmaları
11. Uygur medeniyetinin başkenti olan İdikut şehrinin surları arasında Maniheist, Hristiyan ve Budist mabetlerinin ve manastırlarının harabeleri yan yana bulunmuştur.
Bu bilgilere bakıldığında Uygurlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ülke içinde dini bir hoşgörünün olduğu
B) Mimari alanda çağdaşlarından daha ileri bir seviyede olduğu
C) Demokratik ve katılımcı bir yönetim şeklinin uygulandığı
D) Türklerde bilimsel ve felsefi akımların geliştiği
E) Türklerin dini alanda değişik toplumları etkilediği
12.
- Türk devletleri içinde ilk kez Museviliği benimsediler.
- İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde en geniş sınırlara ulaştılar.
- Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti oldular.
- Türk devletleri içinde ilk kez parayı kullandılar.
Türk devletleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki devletlerden hangisinin herhangi bir özelliğinden bahsedilmediği söylenebilir?
A) Kırgızlar
B) Göktürkler
C) Uygurlar
D) Türgişler
E) Hazarlar
13. Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet'ten öncesi Türk devletlerinde devlet yönetimi ile ilgili bir özellik değildir?
A) Ülkenin hanedan ailesinin ortak malı sayılması
B) Devletin başında Hakan'ın bulunması
C) Her hanedan üyesinin tahta çıkma hakkının bulunması
D) Devletin merkeziyetçi bir yapıya sahip olması
E) Kurultay'ın aldığı kararların yönetimde etkili olması
14. Orta Asya Türk sanatı başlangıçta dokumacılık, altın ve diğer madenlerden süs eşyaları, eğer ve koşum takımları, çeşitli savaş aletleri yapımı gibi başlıca el sanatlarına dayanırken, daha sonraları özellikle Budizm'in ve Maniheizm'in etkisiyle evler, tapınaklar yapılarak şehirler de kurulmaya başlanmış ve böylece mimari alanda büyük gelişmeler görülmüştür.
Bu bilgiler göz önünde tutularak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumda kültürel etkileşim yaşandığı
B) Hayat tarzının değiştiği
C) Kent mimarisinin görüldüğü
D) Kurultay'ın yönetimdeki etkisinin arttığı
E) İlk dönemde taşınabilir eşyaların yapıldığı
15. Asya Hun Devleti;
I. Çin şeddinin yapılmasına neden olmuştur.
II. Çok geniş bir alanda hakimiyet kurmuştur.
III. Orta Asya Türkleri arasında siyasi birliği sağlamıştır.
Bu bilgilere bakıldığında Asya Hun devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Ticari faaliyetlere büyük önem vermişlerdir.
B) Bu dönemde Orta Asya'daki en güçlü devleti durumundadırlar.
C) Devlet olarak güçlü bir merkeziyetçi anlayışa sahiptirler.
D) Çin ve Bizans devletlerini kendilerine bağlamışlardır.
E) Ülke içindeki değişik topluluklara hoşgörülü davranmışlardır.
YANITLAR:1-C 2-A 3-E 4-D 5-C 6-C 7-A 8-E 9-C 10-D 11-A 12-A 13-D 14-D 15-B
Hasan DOĞAN
Tarih Öğrt.

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ (4.ÜNİTE)
1. İslamiyet'in kabul edilmesiyle Arap Yarımadası'nda yaşayan insanların geleneklerinde birçok değişiklik meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?
A) Kan davası
B) Kabe'nin kutsallığı
C) Kabilecilik anlayışı
D) Kölelik anlayışı
E) Kadının toplumdaki yeri
2. Mekke'de baskıların artması üzerine Medine'ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkanı elde etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonucunda meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Muhacir ile Ensar kardeş ilan edildi.
B) İslâm devleti kuruldu.
C) Vatandaşlık antlaşması yapıldı.
D) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi.
E) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkanı buldular.
3. Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslâm tarihinde "Dört Halife Devri" başlamıştır. :
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin en önemli özelliğidir?
A) Devlet başkanlarının seçimle belirlenmesi
B) İlk İslâm parasının bastırılması
C) Talas Savaşı'nın kazanılması
D) Mekke'den Medine'ye hicretin gerçekleşmesi
E) Halifeliğin saltanata dönüşmesi
4. Hz. Ebubekir, ölümünden sonra yerine Hz. Ömer'in halife olmasını tavsiye etmiştir.
Bu durum Hz. Ebubekir'in ölümünden sonra aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını engellemiştir?
A) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin oluşmasını
B) Halife seçiminde doğabilecek iç karışıklıkları
C) Komşu devletlerle mücadelelerin artmasını
D) İslam kültürünün özelliğini yitirmesini
E) Dört Halife döneminin uzun sürmesini
5. Bizans ve Sasani uygarlıklarının aşağıdaki alanlardan hangisinde İslam uygarlığını etkilediği söylenemez?
A) Mimari
B) İdari
C) Dînî
D) Mali
E) Siyasi
6. Hz. Ömer zamanında vilayetlere valilerin yanında adalet işlerine bakacak kadılar tayin edilmiştir.
Bununla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Din eğitimi düzenlenmiştir.
B) Askeri alanda düzenleme yapılmıştır.
C) Ekonomi düzenlenmiştir.
D) İsyanların çıkması önlenmiştir.
E) Yargı ve yönetim ayrılmıştır.
7.
I. Sıffin Savaşı
II. Hakem Olayı
III. Kerbela Olayı
Bu gelişmelerin İslam dünyası açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dört Halife Devri'nde gerçekleşmesi
B) Ülkenin eyaletlere bölünmesi
C) Müslümanlar arasında ayrılıkların ortaya çıkması
D) Muhafız teşkilatının kurulması
E) Arap Yarımadası'nda siyasi birliğin sağlanması
8. Hz. Muhammed'den sonra İslam Devleti'nin gücünü sarsan önemli gelişmeler olmuştur.
Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
İlk karışıklıklar - İlk ayrılıklar - Kesin ayrılıklar
A) Hz. Osman - Hz.Ali - Abbasiler
B) Hz. Ebu Bekir - Hz.Osman - Abbasiler
C) Hz. Ömer - Hz.Osman - Emeviler
D) Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali
E) Hz. Osman - Hz. Ali - Emeviler
9. Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi'nde sınırların genişlemesiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
C) Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması
D) Divan teşkilatının kurulması
E) Tevaif - i Mülûk devletlerinin kurulması
10. Emeviler dönemine ait idari alandaki gelişmelerden hangisi bu dönemi "Dört Halife Dönemi" nden ayırmaktadır?
A) Fetihlerin devam ettirilmek istenmesi
B) İlk İslam parasının bastırılması
C) Donanmaya önem verilmesi
D) Hilafetin saltanata dönüştürülmesi
E) Mekke'nin kutsal sayılması
11. Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin şehit edilmesi sonucunda Emeviler Dönemi'nde halifelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmıştır?
A) Ordugâh şehirlerinin kurulması
B) Divan teşkilatının kurulması
C) Muhafız teşkilatının kurulması
D) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması
E) Emir-ül Ümeraların yetkilerinin artırılması
12.
- Ortaçağ'da Abbasiler Eski Yunan'dan, Hint'ten İran'dan süzülüp gelen insanlığın ortak ilim, kültür ve medeniyet değerlerinin temel taşları olan eserleri Arapça'ya çevirdiler. Endülüs'te yetişen İslam alimlerinin Hıristiyan öğrencileri bu bilgileri kendi ülkelerine aktardılar.
- Haçlı Seferleri iki toplumun birbirini daha yakından tanımasına neden oldu. Böylece tıp, matematik, astronomi, felsefe, kimya gibi İslam dünyasının bilgi birikimi Avrupa'ya taşındı.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Abbasiler bilimsel gelişmeye önem vermişlerdir.
B) İslam dünyasının bilgi birikimi bugünün Avrupa'sındaki bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır.
C) İslam dünyası Hıristiyan dünyasının gelişmesini hızlandırmıştır.
D) Ortaçağ'da İslam dünyası Avrupa'nın gerisinde kalmıştır.
E) Her iki kültürün kaynaşmasında Abbasiler öncülük yapmışlardır.
13. Emeviler zamanında uygulanan milliyetçi politikalar Orta Asya'nın İslamlaşmasını olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu durumun doğal sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) İslâmiyetin Türkler arasında yayılması
B) Çin'in Orta Asya'ya hakim olması
C) Müslümanların Maveraünnehir'den çıkarılmaları
D) Orta Asya'nın İslamlaşmasının gecikmesi
E) Baharat yolunun kısa sürede Arapların eline geçmesi
14. Dört Halife Dönemi'nde halifeler seçim yoluyla belirlenirken daha sonraki dönemlerde bu uygulama göz ardı edilmiştir.
Buna göre, Emevi ve Abbasi dönemlerini "Dört Halife Dönemi" nden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat anlayışı
B) Fetih politikası
C) Hukuk sistemi
D) Askeri teşkilat
E) Halifenin belirlenmesi
15. Arap Yarımadasındaki Hicaz bölgesinin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arap Yarımadası'nın en kalabalık yeri olması
B) Dini ve ticari bir merkez olması
C) Arap Yarımadası'nın ortasında bulunması
D) İklimin yaşam şartlarına daha uygun olması
E) Siyasi yönden diğer bölgelere hakim olması
16.
I. İlk İslam parasının basılması
II. Arapça'nın resmi dil olması
III. Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması
Yukarıdaki olaylar hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A) Abbasiler
B) Emeviler
C) Dört Halife Devri
D) Endülüs Emevileri
E) Selçuklular
17. Mekkeli müşrikler İslamiyet'e karşı çıkmışlar ve Müslümanlara eziyet ederek, onların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine neden olmuşlardır. Hicret'ten sonra da Müslümanları tamamen yok etmek amacıyla saldırılarını sürdürmüşlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin ulaşmak istedikleri temel amaçtır?
A) Müslümanları Mekke'den çıkarmak
B) Arap kültürünü korumak
C) Ekonomik çıkarlarını korumak
D) İslamiyeti ortadan kaldırmak
E) Yahudiler ile işbirliği yapmak
18. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler zamanında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Hilafetin Memlüklere geçmesi
B) İstanbul'un kuşatılması
C) İslâm mimarisinin gelişmesi
D) Kuzey Afrika ve İspanya'nın fethi
E) Şam'ın başkent olması
19.İslam’dan önce Arabistan’da:
1. Ticaretin geçim kaynağı olması,
2. Kabe’nin kutsal olması,
3. Halkın sınıflara ayrılmış olması
4. Putlara tapılması
Yukarıdaki maddelerden hangileri Arapların İslamiyet’e girmelerini kolaylaştırmıştır?
A) 1-2
B) 2-3
C) 1-3
D) 2-4
E) 3-4

20. Müslümanlar Mekke’ deki baskılardan dolayı Medine’ye göç ettiler, devlet kurdular. Hicretten sonra Müslümanların sayısı hızla arttı.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılmaz?

A) Müslümanlar baskıdan kurtulmak için göç etmişlerdir.
B) Müslümanlar hicretten sonra siyasi bir güç haline gelmişlerdir.
C) Hicretten sonra İslamiyet hızla yayılmıştır
D) Mekkeliler hukuken Müslümanları tanımıştır.
E) Hicret, İslam tarihinde önemli bir olaydır.


21. İslamiyet’ten önce Araplar haram aylarında savaşmazlardı. Mekke’yi ziyaret ederler, panayır kurarlar, burada ticaret yaparlardı. Şiir yarışmaları düzenlenir, en güzel şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz?

A) Mekke’nin kutsal bir şehir olduğu.
B) Ticaretin önemli bir geçim kaynağı olduğu.
C) Arapların şiire önem verdiği.
D) Haram aylarında Arapların savaşmadığı.
E) Araplar arasında siyasi birlik olduğu.

22. 1. Yalancı peygamberlerle ve zekât vermeyen kabilelerle mücadele edilmesi.
2. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması.
3. Kıbrıs’ın fethi
4. Adliye teşkilatının kurulması
Dört Halife dönemindeki yukarıdaki uygulamalardan hangisi devlet otoritesini güçlendirmeye yöneliktir?

A) 1–2
B) 2–3
C) 1–3
D) 1–2–3
E) 1–4

23. Abbasiler döneminde, Avrupalıların Arapçadan yaptığı tercümeler bilim alanında ilerlemelerinde önemli rol oynamıştır.
Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdaki bilgilerin hangisine varılamaz?

A) Abbasiler bilim, düşünce alanında gelişmiştir.
B) Abbasilerde özgür düşünce ortamı yoktur.
C) Avrupalılar Abbasilerin eselerinden yararlanmıştır.
D) Helenistik çağda bilimsel eserler yazılmıştır.
E) Abbasiler döneminde çok sayıda kitap yazılmıştır.

24. İslam tarihinde dört halife döneminden sonra Emevi ve Abbasiler de olduğu gibi hanedan isminin kullanılmasının sebebi nedir?

A) Emeviler ile Abbasiler arasında mücadele olması.
B) Emevilerin kendilerine diğer topluluklardan üstün görmeleri.
C) Abbasilerin kültür alanında ilerlemiş olması.
D) Halifeliğin saltanat haline dönüşmesi.
E) Abbasilerin Emeviler’e son vermesi.

25. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret'ten sonra Medine'de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
A) Kervan ticaretini sürdürmeleri
B) Medinelilere karsı Uhud Savası’nı yapmaları
C) Müslümanlara karsı baskılarını artırmaları
D) Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları
E) Hz.Muhammed'le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları

26. Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, dış baskılara karsı birlikte hareket edileceğini duyurmuştur,
Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

A) Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine
B) Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna
C) Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına
D) Askerliğin meslek haline getirildiğine
E) Askeri ve siyasi islerin birbirinden ayrıldığına

27. Hz.Ebubekir döneminde,
-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,
-İç ayaklanmalar bastırılmış,
-Dinlerinden dönen Arap kabilelerinin yeniden Müslüman olmaları sağlanmıştır.
Hz. Ebubekir dönemindeki bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde bunlar, aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?
A) Ayaklanmaların ekonomik nedenlerden çıktığının
B) Mezhep ayrılıklarına son verildiğinin
C) Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanıldığının
D) Halifelik seçiminde kabilelerin etkili olduğunun
E) Arap kabileleri arasında göçebe hayatin yaygınlaştığının

28.Hz.Muhammed döneminde, İslamiyet’i yeni kabul etmiş, puta tapmaktan henüz ayrılmış kişilerin anılarını canlandırmamak için resim ve heykel yasaklanmış; bu yasağa rağmen Emeviler döneminde Kasr-ül Hayr Sarayı, Abbasiler döneminde ise Balkuvara Sarayı resim, kabartma ve heykellerle süslenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Devleti’nin kuruluşundan Abbasiler dönemine kadar geçen zaman içinde sanat anlayışındaki bu değişikliğin nedenlerinden biridir?
A)Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiye girilmesi B)İslam Devleti’nin ekonomik yönden güçlü olması C)Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması D)İslamiyet'te ayrılıkların başlaması E)Emeviler döneminde halifeliğin saltanat haline getirilmesi

29. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüşlerdir.
Emeniler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına
B) Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılmasına
C) Kur’un nüshalarının eyaletlere gönderilmesine
D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yasamasına
E) Siyasi kargaşaların başlamasına

30. Yeni bir felsefi görüsü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammed’de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karsılaşmıştır.
Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur.
B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur.
C) Dinde, düşüncede ve yönetimde eski uygulamalar geçerlidir.
D)insan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır.
E)Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.
CEVAPLAR:

1-B 2-D 3-E 4-B 5-C 6-E 7-C 8-E 9-E 10-D 11-C 12-D 13-D 14-E 15-B 16-B 17-D 18-A 19-B 20-D 21-E 22-E 23-B 24-D 25-A 26-B 27-C 28-A 29-E 30-A


1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kolayca kabul etmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) İslamiyeti tanımaları ve kendi dinleri ile benzerlik taşıması
B) Türk toplumundaki sosyal dayanışma ve ahlak kurallarına uygun olması
C) Abbasilerin hoşgörülü politikaları
D) Ölümden sonraki hayata inanmaları
E) Türklerde ibadetlerin tapınakta, İslamiyet’te camilerde yapılması bakımından benzerlik bulunması
2-
I. Islam dinini geniş alanlara yayma.
II. Islam kültür ve uygarlığını geliştirme.
III. Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
VI. Haçlılara karşı mücadele etme
V. Balkanlarda Islam’ı yayma
Türkler Müslüman olduktan sonra Islamiyet’e büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?

A)I B)II C)III D)IV E)V

3- Orta Asya'da kurulan Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk devletleri'nin geleneklere göre hükümdarın oğulları arasında paylaşılması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) İç karışıklıkların kolayca bastırılmasına
B) Kardeş katlinin önlenmesine
C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
D) Merkezi otoritenin güçlenmesine
E) Hukuk alanında ikilemlerin yaşanmasına
4-
I. Kurganlar
II. Anallar
III. Destanlar
IV. Zigguratlar
V. Çin kaynakları

Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk Tarihi'-nin aydınlatılmasında etkili olan kaynaklar arasın¬da göşterilernez?
A) II ve IV B)lveV C) II ve III D) I, II ve IV E) III, IV ve V

5- Eski Türklerde ekonomi tarımdan çok, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Dini inanışlar
B) Kültürel yapı
C) Savaşçı özellikler
D) Göçebe yaşam
E) Kavimler Göçü

6- Tarihte yazılmış en uzun destan olan “ Manas “ Destanı’nı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi oluşturmuştur?
A) Hunlar B) Göktürkler C) Avarlar

D) Hazarlar E) Kırgızlar

7- Kendi paralarını bastıran ilk Türk devleti ve hükümdarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kök Türk Devleti-Bilge Kağan
B)Türgeşler-Baga Tarkan
C)Uygurlar- Moyen-Çur
D) Büyük Hun Devleti-Mete Han
E) Avrupa Hun Devleti –Karaton

8-Ticari faaliyetler sonucunda İslam dinini kabul edip Müslüman olan ilk İtil (Volga) Bulgar hükümdarı kimdir?
A) Satuk Buğra
B)Almış Han
C) Arslan Han
D) Bilge Han
E) Kara Han

9) Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülkenin sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

10) Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum, Hazar Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurucularının Musevi olduğunun
B)Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

11- İslam tarihinde;
I. İlk adli teşkilatın kurulması,
II. Mahkemelere kadıların tayin edilmesi,
III. İlk defa askeri amaçlı iktaların kurulması
IV. Sürekli orduların kurulması
Gibi durumlar aşağıdaki halife-devlet adamlarından hangisinin zamanında oluşturulmuştur?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman

D) Hz. Ali E) Harun Reşid
12-
I-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
II-Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört halife döneminde gerçekleşmemiştir?

A)I-III-V B)II-IV C)III-V D)I-IV E)II-IV-V

13- Kitab-ül Musiki isimli eseri bulunan kendisine ikinci öğretmen anlamında Muallimi Sani’de denilen ünlü İslam filozofu kimdir?
A) İbn-i Rüşd B) İbn-i Sina C) Gazali

D) Farabi E) Taberi

14- İslam devletlerinde askeri işlerle hangi divan ilgilenirdi?
A)Divan-ı İnşa B)Divan-ı Mezalim

C)Divan-ı Beytü’l Mal D) Divan-ı Has E) Divan-ı Ceyş

15- İslam Tarihi'nde görülen aşağıdaki savaşların hangisinde İslam dini'ni yayma anlayışının ege¬men olduğu savunulamaz?
A) Nihavent B) Ecnadeyn C) Yermük D) Sıffin E) Mûte

16- Emevi ve Abbasi devletlerinin özelliklerinden;
I. Araplardan başka milletleri mevali olarak değerlendirmeleri
II. Milliyetçi bir yapıda olmaları
III. Halifeliği saltanat şeklinde yürütmeleri
IV. Türkler'in kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeleri
hangileri bu iki devletin ortak özelliğidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) III ve IV E) II ve III

17-İslam ordularının İspanya’daki ilerleyişi hangi savaşla durmuştur?
A) Puvatya Savaşı B)Yermük Savaşı C) Nihavent Savaşı

D) Huneyn Savaşı E) Mute Savaşı

18-Abbasiler Türkler için hangi ordugah şehirleri oluşturmuştur?
A)Kubbetü’l İslam B) Cihadiye C) Talas
D) Avasım E) Merv

19- Aşağıdakilerden hangisinde Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beylikler ve kuruluş yerleri yanlış verilmiştir ?
A)Danişmentliler-Sivas B) Artuklular –Konya

C) Saltuklular –Erzurum D)Mengücekliler –Erzincan

E) Çaka Beyliği- İzmir

20- Aşağıda Türk-İslam edebiyatına ait ilk eserler ve yazarlar hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Divan-ı Lügati’it Türk - Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
C) Atabetü’l Hakayık – Yüknekli Edip Ahmet
D) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
E) Fetihname – Cüneydi Bağdadi
21- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A)Oğuz isyanı B) Taht kavgaları C) Katvan Savaşı

D) Batınilerin faaliyetleri E) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

22- Türkler, Selçuklulardan itibaren İslâm Dünyasının
siyasi kaderini ellerine geçirdiler ve Osmanlı Devleti
yıkılıncaya kadar da ellerinde tuttular. Abbasi
Halifeliğinin daha iki asır süre ile ayakta kalmasını
sağladılar. Dağınık durumda bulunan islâm Dünyasını
dağılmaktan kurtardılar.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkler Abbasilerden itibaren İslâm Dünyasının dini lideri olmuştur.
B) Talaş Savaşın'dan sonra kitleler halinde islâmiyeti kabul etmişlerdir.
C) Türkler islâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlen¬mişlerdir.
D) İslâm Dünyasının dağılmasında olumsuz rol oynamışlardır.
E) İslâmiyeti kabul eden ilk Türk Devleti Selçuklular
olmuştur.

23- Türk - islam devletlerinde hukuk anlayışı, islamiyetin etkisiyle şekillenen şer'i hukuk ve Türk kültüründen beslenen örfi hukuk şeklinde yapılanmıştır.
Buna göre, Türk - İslam devletlerinin hukuk anlayışlarıyla ilgili olarak;
I. Din, hukuki yapı üzerinde etkili olmuştur.
II. Türk geleneklerinin etkisi devam etmiştir.
III. Yazılı hukuk anlayışı etkinliğini yitirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

24-Selçuklularda gelirleri eğitim,ilim veya sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için kullanılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Has Arazi B) Mülk Arazi C) İkta Arazi
D) Vakıf Arazi E) Haraci Arazi

25- Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmekle görevli tecrübeli devlet adamları kimlerdir?

A) Hacip B) Melik C) Lala D) Atabey E) Emir-i Alem1-Verilen kelimelerin uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara yerleştiriniz. (Balbal , Sagu, Kurgan, Manas, Yargan, Kengeş, Örgin, Mani, Pax Hazarika, Baksi)
A)Kırgızların milli destanıdır……………………………………………… B)Şamanizimde din adamlarına verilen isimdir……………………………………………………… C)Türklerin mezarlarına verilen isimdir………………………………………………………… D)Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise denir………………………………… E)Hükümdarın tahtı olup hükümdarlık alametlerindendir……………………………………. F)Hazarların huzur ve refah içerisinde yaşadıkları barış çağıdır………………………………….. G)Türklerde ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman adedince mezarının başına dikilen mezar taşıdır…………………………………………….. I)İslamiyet öncesi Türklerde mahkemelere verilen addır……………………………………….. İ)İslamiyet öncesi Türklerde ölen kişinin ardından yakılan ağıttır………………………………. J)Uygurlar tarafından kabul edilen dindir………………………………………………….
2. Aşağıda karışık olarak verilen bilgileri doğru bir şekilde eşleştirip,boşluklara doğru karşılıklarını yerleştiriniz.

1- Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. a) Kutluk devleti
2- Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. b)Karluklar
3- Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. c)Büyük Hun devleti
4- İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur. d)Türgişler
5- Attila’nın başında bulunduğu Türk devletidir. e)Oğuzlar
6- Göktürk kitabelerinin yazıldığı devlettir. f)Göktürk devleti
7- İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir. g)Uygurlar
8- Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletlerini kuran Türk topluluğudur. h)Avarlar
9- Maveraünnehir bölgesinde İslam ordularına karşı savaşan Türk devletidir. ı)Kırgızlar
10- Uygurları yıkan Türk devletidir. i)Avrupa Hun devleti

1-……………….2-………………….3-………………….4-…………………5-…………………… 6-……………….7-………………….8-………………….9-………………..10-………………….

3-Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise (D), Yanlış İse (Y) koyunuz.
a-Türklerin anayurdu Avrupa’dır.(……………)
b-Mete Han Göktürklerin en parlak dönemini yaşatmıştır.(……………)
c-İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar “Sultan” ünvanını hiç kullanmamışlardır.(…………….)
d-Peçenekler bir Türk topluluğudur.(……………..) e-Kavimler Göçü sonrası Hun Türkleri Avrupa’da Avrupa Hun Devleti’ni kurmuştur.(….……)
4- 13.Yüz yılın ikinci yarısının ilk çeyreği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1927 B)1498 C) 1361 D)1272 E) 1345
5- Türk kanında “ Kut “ olan herkesin yönetimde hak sahibi olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Ekonomik sıkıntıların artmasına
B) Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının çıkmasına
C) Devlet işlerinin Kurultay’da görüşülmesinde
D) Törenin uygulanmamasına
E) Hükümdar eşlerinin etkisinin artmasına
6-Tarihi Çağlarda meydana gelen gelişmeleri araştırmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisinden yararlanılması gerekir?
a)Hayvan kalıntıları b)Buğday taneleri c)El değirmenleri d)Yazılı belgeler e)Süs eşyaları


7- a-Ur,Urug,Kiş,Lagaş Bilin bakalım üçümüzün ortak özelliği nedir? . b-Çivi yazısı ................................................................................​...... . c-Ziggurat …………………………………………………………………………………………………….
8-Aşağıdaki kavramların hangi uygarlığa ait olduklarını yanlarına yazınız.
a-Tapates………………………………….b-İlk yazılı kanunlar………………………………
c-Kral Yolu………………………………. d-Kast Sistemi…………………………………….
e-Zerdüştlük………………………………f-Anal…………………………………………….
g-Pankuş…………………………………..h-Heredot………………………………………..
ı-Karum…………………………………… i-12 Levha Kanunları…………………………….

9-Mısırda cesetlerin mumyalanıp korunmasına çalışılması dini inançlardaki hangi özelliği yansıtır?.......................................................................​.................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​…………………………………..
10-Uygurlara kadar sanat eserleri taşınabilir malzemeden,çoğunlukla deri, ahşap,metal ve taş işçiliğine dayalı eserlerden oluşmuştur.Ancak Uygurlarla birlikte sanat eserleri Budist manastırları ve saraylardan oluşmaktadır.Bu durumun temel nedeni nedir? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​…………………………………………………………………………………………………………………..
11- Orta Asya bozkır kültürünün başlıca özellikleri nelerdir? Bu hayat tarzı Türklerin karakterini nasıl etkilemiştir?Maddeler halinde kısaca açıklayınız……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12-İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde var olan ‘Ülke Hanedan Üyelerinin Ortak Malıdır’ anlayışını yorumlayarak nasıl sonuçlar doğurduğunu yorumlayınız………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
11-02-2010 21:53
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
tigan Çevrimdışı
elimdeki dosyaları siteye atarım
**

Mesajlar: 1
Üyelik Tarihi: Nov 2010
Rep Puanı: 0
Mesaj: #2
RE: tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma
teşşekür
11-25-2010 16:21
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
fevzi52 Çevrimdışı
elimdeki dosyaları siteye atarım
**

Mesajlar: 1
Üyelik Tarihi: Nov 2010
Rep Puanı: 0
Mesaj: #3
RE: tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma
tesekkürler

tesekkürler
(Bu Mesaj 11-27-2010 21:19 değiştirilmiştir. Değiştiren : fevzi52.)
11-27-2010 21:14
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
semih gakgo Çevrimdışı
elimdeki dosyaları siteye atarım
**

Mesajlar: 2
Üyelik Tarihi: May 2011
Rep Puanı: 0
Mesaj: #4
RE: tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma
eksik olmayın
05-03-2011 22:52
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
cbikic Çevrimdışı
elimdeki dosyaları siteye atarım
**

Mesajlar: 1
Üyelik Tarihi: May 2011
Rep Puanı: 0
Mesaj: #5
RE: tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma
teşekkürler
05-19-2011 10:18
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla 


Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  11. sınıf tarih ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları 2 avatar 0 1,951 09-02-2013 8:29
Son Mesaj: avatar
  11. sınıf tarih ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları avatar 0 1,399 09-02-2013 8:29
Son Mesaj: avatar
  10. sınıf tarih ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları 2 avatar 0 1,561 09-02-2013 8:26
Son Mesaj: avatar
  10. sınıf tarih ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları avatar 0 1,491 09-02-2013 8:25
Son Mesaj: avatar
  9. sınıf tarih ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları 2 avatar 0 1,479 09-02-2013 8:24
Son Mesaj: avatar
  9. sınıf tarih ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı soruları avatar 0 1,455 09-02-2013 8:23
Son Mesaj: avatar
  9. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı soruları avatar 1 6,288 01-09-2013 13:46
Son Mesaj: eed
  9. Sınıf Tarih 1. dönem 1. yazılı soruları zeytin 1 13,519 12-04-2012 22:24
Son Mesaj: alper1998
  9. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları avatar 0 3,980 10-25-2012 21:38
Son Mesaj: avatar
  9. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soruları avatar 0 2,869 10-25-2012 21:37
Son Mesaj: avatar

Konu ile Alakalı Anahtar Kelimeler

tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma indir, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma Videosu, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma online izle, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma Bedava indir, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma Yükle, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma Hakkında, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma nedir, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma Free indir, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma oyunu, tarih dersi 9. sınıf karma soruları test klasik boşluk doldurma download

  • Paylaş
  • Yazdırılabilir Sürüm
  • Bu Konuyu Arkadaşına Gönder
  • Konuya Abone Ol
Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Zaman: 06-25-2018, Saat: 17:43

Türkçe Çeviri: MyBB Türkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.


sınıf , kitap cevapları sınıf , kitap cevapları